ALGEMENE VOORWAARDEN
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van STUDIO BINNENSKAMERS Interieurontwerp, styling & workshops. Zijn er vragen of opmerkingen over deze Algemene Voorwaarden, dan kun je contact opnemen met STUDIO BINNENSKAMERS.


STUDIO BINNENSKAMERS is op de volgende manieren te bereiken:

E-mail: info@studiobinnenskamers.nl

Telefonisch: 0653409601

Schriftelijk: W.F. De Boerstraat 18, 9367RT te De Wilp


1. Inleidende bepalingen


Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;

2. Jij, je, jou, jouw:

a. iedere natuurlijke persoon die deelneemt aan een Workshop, en/of;

b. iedere natuurlijke of rechtspersoon die op enige wijze direct of indirect een overeenkomst met STUDIO BINNENSKAMERS aangaat, inzake interieuradvies.

3. Partijen, wij, we: jij en STUDIO BINNENSKAMERS;

4. Schriftelijk: hieronder wordt in deze Algemene Voorwaarden ook het gebruik van elektronische communicatiemiddelen zoals e-mail begrepen, zolang de authenticiteit van de elektronische communicatie en de identiteit van de afzender voldoende vaststaat;

5. Workshop: cursus, workshop of enige andere bijeenkomst met als doel het overbrengen van kennis, kunde en / of vaardigheden.


Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte Workshop, overeenkomst en andere werkzaamheden van of met STUDIO BINNENSKAMERS.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden ingeschakeld. Artikelen 7:404 BW en 7:407, lid 2 BW zijn niet van toepassing.

3. Onderling kunnen we altijd afspraken maken die afwijken van deze Algemene Voorwaarden.

4. STUDIO BINNENSKAMERS kan niet gehouden worden aan een aanbod of offerte, indien jij had kunnen begrijpen dat het aanbod of de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. STUDIO BINNENSKAMERS heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. In dat geval zal STUDIO BINNENSKAMERS jou natuurlijk tijdig op de hoogte stellen van een wijziging. Jij hebt dan het recht om een bestaande overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarden in werking treden, indien er sprake is van een ingrijpende wijziging van de Algemene Voorwaarden.

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht STUDIO BINNENSKAMERS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.


Artikel 3: Aanbod

1. STUDIO BINNENSKAMERS brengt haar aanbod schriftelijk of elektronisch uit.

2. Een offerte is vrijblijvend en verplicht Partijen tot niets. Een offerte verliest haar geldigheid 30 kalenderdagen na de datum van verzending door STUDIO BINNENSKAMERS.

3. In de offerte / aanbod geeft STUDIO BINNENSKAMERS een nauwkeurige en volledige omschrijving van de diensten, wanneer deze zullen worden geleverd, de prijs en hoe jij dient te betalen.


Artikel 4: Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand door een aanvaarding van het aanbod door jou. Na aanvaarding stuurt STUDIO BINNENSKAMERS jou (binnen 14 dagen) een bevestiging hiervan.


2. Uitvoering van de opdracht


Artikel 5: Uitvoering

1. STUDIO BINNENSKAMERS zal een opdracht altijd zo goed mogelijk proberen uit te voeren, maar is tot geen resultaat verplicht.

2. STUDIO BINNENSKAMERS heeft het recht om zonder opgaaf van redenen personen te weigeren om een workshop of masterclass te volgen.

3. Minderjarigen mogen zich niet inschrijven of aanmelden voor een workshop of masterclass zonder toestemming van de ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s).

4. STUDIO BINNENSKAMERS mag te allen tijde derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.

5. STUDIO BINNENSKAMERS kan ook advies geven over het inschakelen van derde partijen door de Opdrachtgever, en kan een kostenindicatie geven voor de uitvoering van een interieuradvies. STUDIO BINNENSKAMERS is niet aansprakelijk voor fouten van deze derden en er kunnen geen rechten worden ontleend aan een kostenindicatie.

6. STUDIO BINNENSKAMERS heeft geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens na beëindiging van de overeenkomst.


3. Jouw verplichtingen


Artikel 6: Verplichtingen

1. Je dient alle gegevens en bescheiden, welke STUDIO BINNENSKAMERS nodig heeft om de opdracht correct uit te voeren, tijdig ter beschikking te stellen.

2. Jij zorgt ervoor dat STUDIO BINNENSKAMERS op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden verricht.

3. Jij blijft altijd verantwoordelijk voor jouw keuzes en toepassingen van het door STUDIO BINNENSKAMERS gegeven advies / interieurontwerp.


4. Algemene betalingsvoorwaarden


Artikel 7: Betaling

1. De vergoeding die jij dient te betalen, wordt vooraf overeengekomen.

2. Wanneer jij besluit een gegeven interieuradvies niet uit te voeren, ben je alsnog de vergoeding verschuldigd.

3. STUDIO BINNENSKAMERS hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na de factuurdatum.

4. Bij langlopende opdrachten of indien afgesproken kan STUDIO BINNENSKAMERS in fases factureren.

5. STUDIO BINNENSKAMERS kan de factuur via elektronische weg sturen aan jou. Jij stemt in met elektronische facturatie.

6. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief reiskosten en materiaalkosten. STUDIO BINNENSKAMERS zal jou altijd vooraf informeren over de bijkomende kosten.

7. STUDIO BINNENSKAMERS heeft het recht de prijzen aan te passen. Alle veranderingen zullen van te voren worden aangekondigd op de website. Indien binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst met jou de prijs wordt verhoogd, heb jij het recht de overeenkomst te ontbinden.

8. Lid 7 van dit artikel is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals die ter zake van BTW.

9. Bij niet tijdige betaling wordt jij daarop door STUDIO BINNENSKAMERS schriftelijk gewezen en heb jij dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen twee weken te voldoen.

10. Na het verstrijken van de nieuwe betalingstermijn ben jij in verzuim en heeft STUDIO BINNENSKAMERS het recht om de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Daarnaast zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die STUDIO BINNENSKAMERS moet maken, voor jouw rekening.


5. Workshops & Masterclasses


Artikel 8: Workshops & Masterclasses

1. Onverminderd het bepaalde in de rest van deze Algemene Voorwaarden, zijn de volgende bepalingen in dit artikel - voor Workshops & Masterclasses - aanvullend van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid, heeft dit artikel voorrang.

2. De vergoeding voor de Workshop of Masterclass dient voor aanvang te zijn ontvangen door STUDIO BINNENSKAMERS, tenzij vooraf anders aangeven.

3. Jij mag te allen tijde de overeenkomst opzeggen op dezelfde manier waarop jij de overeenkomst met STUDIO BINNENSKAMERS bent aangegaan.

4. Indien jij je uiterlijk 48 uur voor aanvang van een Workshop of Masterclass afmeldt, kan je kiezen om:

a. de Workshop of Masterclass in goed overleg met STUDIO BINNENSKAMERS in te halen op een ander tijdstip, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is voor STUDIO BINNENSKAMERS. De Workshop of Masterclass moet wel binnen 6 maanden worden ingehaald. Hierna vervalt dit recht;

b. het reeds door jou betaalde bedrag terug te krijgen.

5. Bij een annulering van een Workshop of Masterclass binnen 48 uur voor de aanvang daarvan is 75% van de prijs verschuldigd, zijnde een redelijke vergoeding voor de door STUDIO BINNENSKAMERS geleden verlies en/of gederfde winst.

6. Indien een Workshop of Masterclass komt te vervallen, wordt jij hier altijd per e-mail, sms, en/of telefonisch van op de hoogte gesteld. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van het juiste telefoonnummer en/of e-mailadres of verandering hiervan.


6. Overmacht


Artikel 9: Onvoorziene omstandigheden

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden door een omstandigheid die krachtens wet, rechtshandeling of de volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet aan de desbetreffende partij toegerekend kan worden.


7. Aansprakelijkheid


Artikel 10: Aansprakelijkheid

1. Indien STUDIO BINNENSKAMERS aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in deze voorwaarden is geregeld.

2. Indien de Opdrachtgever een consument is, heeft enige beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden slechts gelding voor zover deze niet in strijd is met regels van dwingend recht.

3. STUDIO BINNENSKAMERS is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare directe schade.

4. STUDIO BINNENSKAMERS is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen schade door bedrijfsstagnatie, gevolgschade, gemiste besparingen, gederfde winst, boetes, schade door verlies of beschadiging van gegevens of reputatieschade.

5. STUDIO BINNENSKAMERS is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan voor Opdrachtgever of derden als gevolg van enig handelen of nalaten van de Opdrachtgever of zijn ondergeschikten, zoals -maar niet beperkt tot- door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens / materialen.

6. STUDIO BINNENSKAMERS is niet aansprakelijk voor grondstoffen en/of materialen, geleverd door of vanwege STUDIO BINNENSKAMERS, ongeacht of deze overeenkomen met het door STUDIO BINNENSKAMERS getoonde monster.

7. STUDIO BINNENSKAMERS is niet aansprakelijk voor ontstane schade doordat de Opdrachtgever de adviezen van STUDIO BINNENSKAMERS niet of niet juist heeft opgevolgd.

8. Onverminderd de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor STUDIO BINNENSKAMERS, is de aansprakelijkheid steeds beperkt tot de factuurwaarde of, bij een Opdracht aangegaan voor onbepaalde tijd, het te factureren tarief over de duur van de eerste drie maanden.

9. De beperkingen van de aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel komen te vervallen indien er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van STUDIO BINNENSKAMERS.


8. Intellectueel eigendom


Artikel 11: Auteursrecht

1. Alle uit de Opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom (waaronder die op ontwerpen, schetsen, tekeningen, plannen, e.d.) op de resultaten uit de opdracht komen toe aan STUDIO BINNENSKAMERS, tenzij schriftelijk iets anders is overeengekomen.

2. Jij vrijwaart STUDIO BINNENSKAMERS voor alle aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op alle door jou verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

3. Op het moment dat jij volledig voldoet aan jouw verplichtingen, verkrijg jij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming.

4. Het gebruiksrecht is in principe niet-overdraagbaar en niet-exclusief. Jij mag geen sub licentie tot het gebruik van het resultaat aan derden verstrekken.

5. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van STUDIO BINNENSKAMERS wijzigingen aan te (laten) brengen in het resultaat of het resultaat van de opdracht ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen.

6. STUDIO BINNENSKAMERS heeft het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht te (laten) vermelden, corrigeren of verwijderen.

7. STUDIO BINNENSKAMERS heeft het recht om de resultaten uit de opdracht te gebruiken voor haar eigen promotionele doeleinden.

8. Wanneer jij met de toestemming van STUDIO BINNENSKAMERS plannen/ontwerpen (e.d.) gebruikt op internet/social media, moet te allen tijde gebruik gemaakt worden van naamsvermelding: Studio Binnenskamers en/of @studiobinnenskamers en/of @grietjevf_studiobinnenskamers


9. Eigendomsvoorbehoud


Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

1. Alles dat STUDIO BINNENSKAMERS levert, blijft eigendom van STUDIO BINNENSKAMERS totdat jij al jouw verplichtingen bent nagekomen. Jij moet alles doen dat jij redelijkerwijs kan doen om de eigendommen van STUDIO BINNENSKAMERS veilig te stellen.


10. Klachten


Artikel 13: Feedback

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden of een factuur dienen zo volledig en duidelijk mogelijk omschreven te worden ingediend bij STUDIO BINNENSKAMERS, binnen bekwame tijd nadat jij het gebrek hebt ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken.

2. Een klacht over werkzaamheden die op een (online) locatie worden uitgevoerd waar jij zelf aanwezig bent, dient op de dag zelf te worden vermeld, zodat STUDIO BINNENSKAMERS waar mogelijk meteen kan reageren.

3. STUDIO BINNENSKAMERS zal binnen 14 werkdagen reageren. Indien STUDIO BINNENSKAMERS de klacht gegrond acht, zal STUDIO BINNENSKAMERS proberen met een redelijke oplossing te komen.


11. Overige bepalingen


Artikel 14: Nietigheid

1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.


Artikel 15: Overdracht

1. Het is jou niet toegestaan de rechten en plichten die voortvloeien uit onze rechtsverhouding aan een derde over te dragen, tenzij STUDIO BINNENSKAMERS hiervoor toestemming heeft gegeven of deze voorwaarden anders bepalen.


Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen jou en STUDIO BINNENSKAMERS is Nederlands recht van toepassing.

2. Wij zullen altijd proberen om een klacht of geschil onderling op te lossen.

3. Alle geschillen die met jou ontstaan of met andere derden, die voortvloeien uit deze rechtsverhouding en niet minnelijk geschikt kunnen worden, zijn onderworpen aan de exclusieve rechtsmacht van, en worden uitsluitend beslist door, de bevoegde rechter.